Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Pyro-Spark Kft. 2316 Tököl Szent Erzsébet utca 19 továbbiakban: adatkezelő, mint a www.verespirotechnika.hu honlap üzemeltetője tevékenysége során a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján – az alábbiakban állapítja meg.

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak adminisztratív, marketing és informatikai munkatársait – és a www.verespirotechnika.hu címen elérhető honlaphoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, a honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki.

Az adatkezelő a jelen szabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat módosításáról az adatkezelő az érintetteket a honlapon közzétett közleményben tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően 8 nappal történik. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával

2. Értelmező rendelkezések:

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – Név, cím, életkor, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, jelszó.

2.2. kezelt adat: Név, cím, életkor, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, jelszó.

2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy, azaz a www.verespirotechnika.hu oldalra regisztráló, az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, illetve személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez hozzájáruló természetes személy.

2.4 adatkezelő: Pyro-Spark Kft. 2316 Tököl Szent Erzsébet utca 19

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.6. tiltakozás: az érintett bármikor, írásos formában nyilatkozhat, melyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.7. adattovábbítás: az adatot harmadik személy számára hozzáférhetetlenné tesszük.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a weboldalon található szolgáltatásokat igénybe vehesse, azaz megrendelés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása, melyet adatainak a www.verespirotechnika.hu honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat kifejezett elfogadásával adhat meg. Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelés időtartama: 10 év.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott megrendelést nem veheti igénybe.

4. Regisztráció, kezelt adatok köre:

Az érintett által a regisztráció során megadott, kezelt adatok:

-vezetékneve és keresztneve

-E-mail cím, iP cím a regisztráció aktiváláshoz szükséges, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések, szolgáltatások fogadásának kézbesítési helye.

-jelszó: az érintett azonosításához szükséges, az online felületre történő későbbi belépéseknél biztosítja, hogy kizárólag az érintett léphessen be saját felhasználói felületére.

-cím: az érintett azonosítására szolgál, a megrendelés kiszállításához, illetve számlakészítéshez jogszabályi kötelezettség.

-telefonszám: A szolgáltatás igénybevétele, esetleges panaszkezelés esetén szükséges információ megkönnyítése érdekében

-érintett neme: nem kötelező adat, csupán statisztikai adatként kezeli adatkezelő

-érintett kora: jogszabályi kötelezettség miatt megadása fontos, hiányában a megrendelés teljesítése kérdésessé válhat.

5. Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazza.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy adatait az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezelje az adatait.

7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

Az érintettnek az adatkezelőhöz intézett, a e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa megadott adatok, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával).

A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

8. Adatbiztonság

Az adatkezelő biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az érintett regisztrációja törlésre kerül, az adatokat az adatkezelő rendszere három munkanapon belül törli. Minden más esetben, jogszabályi kötelezettség szerint az adatkezelés időtartama 10 év

10. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Elérhetőségeink
  • www.verespirotechnika.hu
  • Copyright © 2018
  • All Rights Reserved.